Menu

JST

SYM-001T-P0.6, JST SYM-001T-P0.6 |Thiết bị điện Việt Phát

SYM-001T-P0.6, JST SYM-001T-P0.6, JST connector  Đặt hàng ngay. Thiết bị điện Việt Phát là đại lý số 1 của JST connector tại Việt Nam.  

SCN-001T-1.0K, JST SCN-001T-1.0K |Thiết bị điện Việt Phát

SCN-001T-1.0K, JST SCN-001T-1.0K, JST connector  Đặt hàng ngay. Thiết bị điện Việt Phát là đại lý số 1 của JST connector tại Việt Nam.

SYM-01T-P0.5A, JST SYM-01T-P0.5A |Thiết bị điện Việt Phát

SYM-01T-P0.5A, JST SYM-01T-P0.5A, JST connector  Đặt hàng ngay. Thiết bị điện Việt Phát là đại lý số 1 của JST connector tại Việt Nam.

SEH-001T-P0.6L, JST SEH-001T-P0.6L |Thiết bị điện Việt Phát

SEH-001T-P0.6L, JST SEH-001T-P0.6L, JST connector  Thiết bị điện Việt Phát là đại lý số 1 của JST connector tại Việt Nam.  

SYF-01T-P0.5A, JST SYF-01T-P0.5A |Thiết bị điện Việt Phát

SYF-01T-P0.5A, JST SYF-01T-P0.5A, JST connector  Đặt hàng ngay. Thiết bị điện Việt Phát là đại lý số 1 của JST connector tại Việt Nam.

SXA-01T-P0.6, JST SXA-01T-P0.6 |Thiết bị điện Việt Phát

SXA-01T-P0.6, JST SXA-01T-P0.6, JST connector  Đặt hàng ngay. Thiết bị điện Việt Phát là đại lý số 1 của JST connector tại Việt Nam.

B4P5-VH (LF) (SN), JST B4P5-VH (LF) (SN) |Thiết bị điện Việt Phát

B4P5-VH (LF) (SN), JST B4P5-VH (LF) (SN), JST connector  Đặt hàng ngay. Thiết bị điện Việt Phát là đại lý số 1 của JST connector tại Việt Nam.

BM05B-SRSS-TB (LF) (SN), JST BM05B-SRSS-TB (LF) (SN), |Thiết bị điện Việt Phát

BM05B-SRSS-TB (LF) (SN), JST BM05B-SRSS-TB (LF) (SN),  JST connector  Đặt hàng ngay. Thiết bị điện Việt Phát là đại lý số 1 của JST connector tại Việt Nam.

SM03B-GHS-TB(LF)(SN), JST SM03B-GHS-TB(LF)(SN)|Thiết bị điện Việt Phát

SM03B-GHS-TB(LF)(SN), JST SM03B-GHS-TB(LF)(SN), JST connector Đặt hàng ngay. Thiết bị điện Việt Phát là đại lý số 1 của JST connector tại Việt Nam.

VYHP-02V, JST VYHP-02V|Thiết bị điện Việt Phát

VYHP-02V, JST VYHP-02V, JST connector  Đặt hàng ngay. Thiết bị điện Việt Phát là đại lý số 1 của JST connector tại Việt Nam.